1. Toepassing Algemene Voorwaarden Webshop/Website

Met haar website en webshop biedt NV PLASTIGI een online platform aan voor de verkoop van haar Producten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verkopen tussen u (de “Klant”) en NV PLASTIGI, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2200 HERENTALS, Lenskensdijk 3 en met ondernemingsnummer 0406.043.681.

De Klant die van de webshop/website van NV PLASTIGI gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de webshop/website op te treden in hoedanigheid van consument. Handelaren of aankopen voor enig professioneel gebruik dienen zich te richten tot de verkoopafdeling van NV PLASTIGI.

Het rekeningnummer van NV PLASTIGI is BE 29 5503 3036 0064

Door gebruik te maken van en het bezoeken van of bestellen via de webshop/website, verklaart de Klant zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen, aanvaardt hij deze en verbindt hij zich ertoe om deze na te leven, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de webshop/website.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke afwijking, waarbij de overige bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing blijven. Eventuele voorwaarden uitgaande van de Klant zijn dan ook niet van toepassing.

De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de webshop/website. De klant heeft de mogelijkheid om deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken. De Verkoopsvoorwaarden worden ook meegestuurd bij de orderbevestiging.

NV PLASTIGI behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Op de reeds bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten blijven steeds de Verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelling.

2. Aanbod en Producten

De producten die NV PLASTIGI aanbiedt (de “Producten”) zijn deze verkocht via de webshop/website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. NV PLASTIGI zal met de grootste zorg informatie over de eigenschappen van de producten online plaatsen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie. Alle Producten worden zo getrouw mogelijk omschreven. Ondanks dit is het toch mogelijk dat er kleine afwijkingen optreden, dat er sprake is van vergissingen of dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NV PLASTIGI niet en zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. NV PLASTIGI is in geen geval aansprakelijk ingeval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door NV PLASTIGI worden gecorrigeerd. Bepaalde niet-substantiële kenmerken van een Product kunnen bij de levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen op de webshop/website.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

NV PLASTIGI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product.

NV PLASTIGI heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Bestelling via de webshop/website

Indien de Klant een product wil aanschaffen uit het aanbod van NV PLASTIGI moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode en de stappen volgen zoals aangegeven op de webshop/website. De Klant zal op de webshop/website enkel accurate en juiste gegevens invullen. De Klant zal NV PLASTIGI informeren van iedere wijziging van deze gegevens.

Gedurende het afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat verschuldigd is en onmiddellijk betaald dient te worden.

Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Klant. Bij bevestiging van de bestelling door de Klant wordt om een contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. De bestellingen via de webshop/website hebben een betalingsverplichting.

De ontvangst van de integrale betaling is het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst.

Na bestelling en nadat voornoemde betaling door het systeem aanvaard werd, wordt aan de Klant via e-mail een overzicht bezorgd van de bestelde Producten.

NV PLASTIGI behoudt zich onder meer het recht voor om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel, bij vaststelling van een foutief aanbod en bij overmacht. Ook is NV PLASTIGI gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

In het geval dat één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door NV PLASTIGI op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt, of zal NV PLASTIGI eventueel een vervangend product voorstellen. Indien NV PLASTIGI het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding. NV PLASTIGI kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

In geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal NV PLASTIGI de betaalde bedragen onmiddellijk terugstorten. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. NV PLASTIGI zal spoedig de terugbetaling uitvoeren en uiterlijk binnen de 30 dagen.

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de webshop/website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. NV PLASTIGI heeft het recht om deze prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering, transport en verzending en andere bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld aangaande betaalmethoden, administratieve kosten) zijn niet inbegrepen. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs. Deze bijkomende kosten worden uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode of vermeld in de communicatie met de Klant.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, namelijk het moment waarop het order door de Klant wordt geplaatst, namelijk bij bevestiging van de bestelling door de Klant. De betaling gebeurt dan ook vooraf via het betaalproces en de betaalmethodes weergegeven op de webshop/website.

NV PLASTIGI stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De producten blijven eigendom van NV PLASTIGI tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant (betaling van de aankoopprijs en kosten).

5. Levering

Iedere bestelling wordt spoedig en met de grootste zorgvuldigheid verwerkt. De eventueel aangegeven leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en hebben slechts een indicatief karakter. De gekozen leveringsmogelijkheid kan de leveringstermijn beïnvloeden. NV PLASTIGI behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. De leveringstermijn gaat pas in vanaf het moment van betaling. In geval van een afwijkende leveringstermijn, zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Klant. In ieder geval is de uiterste leveringstermijn binnen de 30 dagen na ontvangst van de volledige betaling.

Indien NV PLASTIGI niet voldaan heeft aan haar verplichting om de Producten binnen de 30 dagen na ontvangst van de volledige betaling te leveren, verzoekt de Klant NV PLASTIGI om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. De Klant heeft slechts het recht de overeenkomst te beëindigen indien NV PLASTIGI de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar de contactgegevens vermeld in artikel 7 van deze Verkoopsvoorwaarden Indien de overeenkomst alzo beëindigd wordt, zal NV PLASTIGI spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugstorten. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

NV PLASTIGI doet voor de levering beroep op externe partijen

De bestelling wordt volgens de koerierdienst/Post-procedure aan de Klant aangeboden. NV PLASTIGI is evenwel niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, waaronder de vervoerder, of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht

Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door de Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen voor rekening van de Klant.

NV PLASTIGI draagt het risico van verlies of beschadiging van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. De klant kan worden gevraagd om een ontvangstbewijs af te tekenen, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Klachten en garantie

NV PLASTIGI voert haar verplichtingen met grote zorg uit.

De Klant kan geen beroep doen op een garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Op de bestelde artikelen geldt behoudens afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantieplicht. Voor de Klant als consument geldt daarbij tevens de bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten. Bijkomende garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Bij levering van de Producten is de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, verplicht de Producten onmiddellijk nauwkeurig te onderzoeken op zichtbare gebreken en schade. Indien de Producten of de levering door een zichtbaar gebrek zijn aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger, kan hij hiervoor een klacht indienen. De Klant moet deze klachten onmiddellijk, uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd en zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van veertien (14) dagen na levering schriftelijk melden via een aangetekend schrijven aan het adres: NV PLASTIGI, Lenskensdijk 3, 2200 HERENTALS of via een e-mail naar (info@valiente.be). Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake.

Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen eveneens onmiddellijk, uitdrukkelijk ondubbelzinnig en gemotiveerd en zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van veertien (14) dagen na levering schriftelijk gemeld te worden via een aangetekend schrijven aan het adres: NV PLASTIGI, Lenskensdijk 3, 2200 HERENTALS of via een e-mail naar (info@valiente.be). Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar NV PLASTIGI, steeds in originele staat, inclusief hun originele verpakking, handleiding, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij een eventuele terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant en de kosten ervan zijn voor rekening van de Klant. De terugzending moet ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik, foutieve behandeling, verwaarlozing, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken, overmacht, ongeluk.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze herstelling of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt NV PLASTIGI zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel. NV PLASTIGI is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de herstelling of vervanging voor de Klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. Het eventuele bedrag dat hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Klant.

7. Herroepingsrecht

De Klant, als consument, beschikt over een herroepingsrecht, voor zover aan het hierna bepaalde voldaan is. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering van de Producten (fysieke in bezit name) de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.

De Klant is niet gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De Klant die beroep wenst te doen op het herroepingsrecht moet dit steeds op een ondubbelzinnige wijze te doen. De Klant dient hierbij gebruik te maken van het herroepingsformulier dat men kan terugvinden op de webshop/website van NV PLASTIGI. Dit herroepingsformulier moet ingevuld worden en per post verzonden worden (NV PLASTIGI, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2200 HERENTALS, Lenskensdijk 3) dan wel per email (info@valiente.be). Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant dient aan te tonen dat hij beroep kan doen op het herroepingsrecht.

De Klant heeft geen recht op herroepingsrecht in de volgende gevallen:

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

De Klant moet spoedig en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV PLASTIGI heeft meegedeeld, de Producten terug sturen naar NV PLASTIGI. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder en de Klant dient het bewijs van verzending te bewaren. De consument draagt alle kosten en het risico van de terugzending.

Enkel Producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen e.d.m. en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden ingeleverd. De Klant dient het product ongebruikt en in de originele verpakking terug te sturen, anders geldt het herroepingsrecht niet.

De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Indien de Klant op geldige wijze gebruik maakt van het herroepingsrecht zal de terugbetaling door NV PLASTIGI spoedig gebeuren. De terugbetaling zal niet later dan 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de melding tot herroeping, op voorwaarde dat NV PLASTIGI alle producten heeft teruggekregen of dat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. NV PLASTIGI mag derhalve wachten met terugbetalen tot zij de Producten heeft ontvangen.

NV PLASTIGI betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door NV PLASTIGI aangeboden goedkoopste standaardlevering, dan worden deze bijkomende kosten niet terugbetaald door NV PLASTIGI.

8. Overmacht

Er is sprake van overmacht indien NV PLASTIGI door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant na te komen. Alsdan is NV PLASTIGI niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de Klant na te komen. NV PLASTIGI kan haar verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten.

9. Bewijs

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

In geval van aankopen via de webshop/website aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van NV PLASTIGI aan hem geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat hij aan NV PLASTIGI heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de webshop/website.

De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft.

10. Intellectuele rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnaam blijven behouden bij NV PLASTIGI. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concept. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van de Producten zelf.

De webshop/website en haar inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en deze komen toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde NV PLASTIGI en derde partijen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur de source codes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de merken en alle andere onderdelen van de webshop/website en de Producten en brochures zijn en blijven de exclusieve eigendom van NV PLASTIGI en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht.

11. Aansprakelijkheid – disclaimer

Ieder gebruik van de website en de webshop gebeurt steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. NV PLASTIGI draagt geen aansprakelijkheid voor enige hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, storingen, onderbrekingen, panne van het systeem, schadelijke elementen of defecten aan de webshop/website, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

NV PLASTIGI heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot de webshop/website geheel of gedeeltelijk te beperken, te onderbreken of op te schorten, wegens onder meer onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing en zonder aanleiding te geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De webshop/website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download gebeurt steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. NV PLASTIGI draagt geen aansprakelijkheid ter zake.

NV PLASTIGI plaatst met de grootste zorg de inhoud van de webshop/website en informatie online. Ondanks dit is het toch mogelijk dat de inhoud en informatie onvolledig is, niet voldoende accuraat of up-to-date is en/of nuttig is. NV PLASTIGI kan dan ook geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie en inhoud van de webshop/website. NV PLASTIGI is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de inhoud of informatie van de webshop/website. NV PLASTIGI is niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Klant lijdt ten gevolge van de informatie op de webshop/website.

NV PLASTIGI kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld diegene die onder meer voortvloeit uit het plaatsen van een bestelling (of de onmogelijkheid hiertoe) via de webshop/website, gebreken in Producten, laattijdige levering,…

NV PLASTIGI is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen leveren van de bestellingen of het te laat leveren van bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle of door derden, waaronder de vervoerder, of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten.

12. Verwerking persoonsgegevens

De opgegeven informatie door de Klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het geven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

NV PLASTIGI behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door NV PLASTIGI worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en NV PLASTIGI, m.i.v. facturatie en levering van door de Klant gekochte producten, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen, reclame- en/of marketingdoeleinden, toegang verschaffen tot het gebruikersprofiel waarmee de Klant aankopen kan stellen op deze webshop. De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectie doeleinden en om de Klant te informeren over NV PLASTIGI en zijn producten en diensten.

NV PLASTIGI garandeert dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. De persoonsgegevens zullen nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaard worden. NV PLASTIGI heeft de nodige (beveiligings)maatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Door gebruik te maken van de website en webshop geeft de Klant zijn toestemming voor de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door NV PLASTIGI.

De Klant heeft overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van NV PLASTIGI en directe marketing. Hiervoor kan de Klant schriftelijk contact opnemen met NV PLASTIGI op het adres zoals hierboven vermeld, onder meer in artikel 7 aangaande het herroepingsrecht, met staving van de identiteit.

NV PLASTIGI behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn login-gegevens en zijn paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon.

Bij een bezoek aan de webshop/website houdt NV PLASTIGI enkele gegevens bij voor statistische doeleinden voor de optimalisatie van het gebruik van de webshop/website. Door gebruik te maken van de website en webshop geeft de Klant zijn toestemming hiervoor.

Indien de klant vragen heeft omtrent deze privacy statement, kan hij NV PLASTIGI steeds contacteren op de gegevens zoals hierboven vermeld, onder meer in artikel 7 aangaande het herroepingsrecht.

Er kunnen wijzigingen doorgevoerd worden in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden dat de Klant regelmatig deze privacyverklaring raadpleegt.

13. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de webshop/website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. De cookies worden gebruikt om het bezoek van de Klant op de webshop/website te verbeteren en te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om relevante diensten en aanbiedingen aan de Klant te tonen.

Het is aan te raden dat de Klant zijn cookies ingeschakeld heeft bij het bezoeken van de webshop/website. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat NV PLASTIGI niet in staat is om de Klant een probleemloos bezoek op de webshop/website te garanderen. Indien de Klant dit echter niet wenst, kan hij de cookies uitschakelen via de instellingen van zijn browser.

Door gebruik te maken van de webshop/website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies door NV PLASTIGI.

Cookies kunnen een verwerking van persoonsgegevens uitmaken en derhalve heeft de Klant recht op een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Zie hiervoor eerder in deze Verkoopsvoorwaarden.

De Europese lidstaten implementeren de cookie wetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. NV PLASTIGI streeft ernaar de correcte implementatie per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

14. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

14.1

Indien een clausule of bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van onderhavige Verkoopsvoorwaarden.

Zij zal door partijen vervangen worden door een geldige beschikking die zo goed mogelijk de bedoelingen van de partijen in de nietige of onafdwingbare beschikking benadert.

Indien enig gedeelte van deze Verkoopsvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

14.2

Het nalaten op gelijk welk moment door NV PLASTIGI om één van de in deze Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling of afstand en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14.3

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de onderdelen van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn enkel opgenomen om de lezing ervan en verwijzingen naar bepalingen te vergemakkelijken. Zij maken geen deel uit van de Verkoopsvoorwaarden en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel, onderdeel of de paragraaf waarop zij betrekking hebben.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op ieder geschil, van welke aard ook, en op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van NV PLASTIGI, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar NV PLASTIGI haar maatschappelijke zetel heeft, zijnde Turnhout.