Klachten en garantie

NV PLASTIGI voert haar verplichtingen met grote zorg uit.

De Klant kan geen beroep doen op een garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Op de bestelde artikelen geldt behoudens afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantieplicht. Voor de Klant als consument geldt daarbij tevens de bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten. Bijkomende garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Bij levering van de Producten is de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, verplicht de Producten onmiddellijk nauwkeurig te onderzoeken op zichtbare gebreken en schade. Indien de Producten of de levering door een zichtbaar gebrek zijn aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger, kan hij hiervoor een klacht indienen. De Klant moet deze klachten onmiddellijk, uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd en zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van veertien (14) dagen na levering schriftelijk melden via een aangetekend schrijven aan het adres: NV PLASTIGI, Lenskensdijk 3, 2200 HERENTALS of via een e-mail naar (info@valiente.be). Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake.

Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen eveneens onmiddellijk, uitdrukkelijk ondubbelzinnig en gemotiveerd en zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van veertien (14) dagen na levering schriftelijk gemeld te worden via een aangetekend schrijven aan het adres: NV PLASTIGI, Lenskensdijk 3, 2200 HERENTALS of via een e-mail naar (info@valiente.be). Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar NV PLASTIGI, steeds in originele staat, inclusief hun originele verpakking, handleiding, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij een eventuele terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant en de kosten ervan zijn voor rekening van de Klant. De terugzending moet ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik, foutieve behandeling, verwaarlozing, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken, overmacht, ongeluk.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze herstelling of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt NV PLASTIGI zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel. NV PLASTIGI is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de herstelling of vervanging voor de Klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. Het eventuele bedrag dat hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Klant.

Herroepingsrecht

De Klant, als consument, beschikt over een herroepingsrecht, voor zover aan het hierna bepaalde voldaan is. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering van de Producten (fysieke in bezit name) de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.

De Klant is niet gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De Klant die beroep wenst te doen op het herroepingsrecht moet dit steeds op een ondubbelzinnige wijze te doen. De Klant dient hierbij gebruik te maken van het herroepingsformulier dat men kan terugvinden op de webshop/website van NV PLASTIGI. Dit herroepingsformulier moet ingevuld worden en per post verzonden worden (NV PLASTIGI, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2200 HERENTALS, Lenskensdijk 3) dan wel per email (info@valiente.be). Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant dient aan te tonen dat hij beroep kan doen op het herroepingsrecht.

De Klant heeft geen recht op herroepingsrecht in de volgende gevallen:

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemingde overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

De Klant moet spoedig en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV PLASTIGI heeft meegedeeld, de Producten terug sturen naar NV PLASTIGI. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder en de Klant dient het bewijs van verzending te bewaren. De consument draagt alle kosten en het risico van de terugzending.

Enkel Producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen e.d.m. en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden ingeleverd. De Klant dient het product ongebruikt en in de originele verpakking terug te sturen, anders geldt het herroepingsrecht niet.

De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Indien de Klant op geldige wijze gebruik maakt van het herroepingsrecht zal de terugbetaling door NV PLASTIGI spoedig gebeuren. De terugbetaling zal niet later dan 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de melding tot herroeping, op voorwaarde dat NV PLASTIGI alle producten heeft teruggekregen of dat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. NV PLASTIGI mag derhalve wachten met terugbetalen tot zij de Producten heeft ontvangen.

NV PLASTIGI betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door NV PLASTIGI aangeboden goedkoopste standaardlevering, dan worden deze bijkomende kosten niet terugbetaald door NV PLASTIGI.