1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze Valiente® Webshop en Website, diensten en producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als natuurlijk persoon.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze Valiente® Webshop en Website en diensten/producten aangeboden door NV PLASTIGI, onze logistieke Partners (BME), IT- (Brainlane, Pixeo) en vervoersbedrijven (diversen) alsook onze betalingsproviders (Mollie), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de Valiente® Webshop en Website en voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, nl. bij Brainlane en BME. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw type browser, het IP-adres en je e-mailadres. Die gegevens verkrijgen wij via onze webserver, Google Analytics, cookies en de registratieprocedure en worden verwerkt om:

 • nieuwsbrieven te sturen;
 • adres -, bank- en facturatiegegevens te verwerken;
 • een bestelling te verzenden;
 • een overeenkomst uit te voeren;
 • te communiceren met klanten;
 • de facturatie op te maken en te verzenden;
 • onze Webshop/Website te verbeteren;
 • onze diensten te kunnen aanbieden;
 • onze verkoop te optimaliseren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op aanbieden van bepaalde diensten/producten en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar informatie en aankoop van onze goederen/diensten, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de Webshop/Website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en via post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, gelieve u dan uit te schrijven op onze Valiente® Webshop en Website.
Wij verwerken de gegevens die u aan ons meegedeeld heeft.
Wij verzamelen uw gegevens op basis van het gebruik van onze onlinediensten.
Wij verwerken uw gegevens die we van Brainlane en BME hebben gekregen.

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website;
 • een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt;
 • de uitvoering van de overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, vanwege een gerechtvaardigd belang.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan:

 • onze logistieke Partners (BME);
 • IT-bedrijven (Pixeo, Brainlane);
 • vervoersbedrijven (diversen) alsook
 • betalingsproviders (Mollie).

Wij stellen deze gegevens enkel ter beschikking van de betrokken partijen bij de afhandeling van uw bestelling.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties en niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Dit is ingegeven door een wettelijke bepaling.

De gegevens in onze mailinglist (e-mailadressen) worden verwijderd van zodra er een uitschrijving uit de mailinglist gebeurt.
Uw gegevens worden uit onze database verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door NV PLASTIGI en BME.

U kan ons contacteren op volgend e-mail-/adres:

NV PLASTIGI (Hierna genoemd “Valiente®”)

Lenskensdijk 3
2200 Herentals (Belgium)
BE 0406.043.681
privacy@valiente.be 

+32 (0)14 28 58 30

9. Uw rechten van inzage/toegang, recht tot verbetering, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming en profilering en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht/inzagerecht, een recht tot verbetering, recht tot verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben (het recht om vergeten te worden).  Het recht om vergeten te worden kan uitgeoefend worden in de volgende welbepaalde gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden;
 • de betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke bepaling;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht op gelimiteerde verwerking in bepaalde gevallen. U heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie.

De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn (bijvoorbeeld) de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt m.b.t. deze beoordeling naar voor te brengen. Indien U het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.

U heeft eveneens het recht zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming en profilering (behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet).

U kunt uw rechten uitoefenen:

–          ofwel door een brief te versturen aan:

 • NV PLASTIGI
  Lenskensdijk 3
  2200 Herentals (Belgium);

 –          ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze Webshop/Website te raadplegen.

U heeft eveneens de mogelijkheid om het toesturen van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te deactiveren. 

10. Cookies

Het surfen op onze Valiente® Webshop en Website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Voor meer details verwijzen we u naar de Cookieverklaring. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in deze Cookieverklaring.

11. Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot: